SGT

ชัยชนะ

posted on 21 Aug 2009 15:02 by diaryand in SGT

 

อาจารย์อิเคดะ ประธานองค์กร SGI

มีคำกล่าวมากมายที่ส่งเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกทั่วโลก กล่าวว่า   นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว   เป็นกฎแห่งชัยชนะ ของสกลจักรวาล     ดังนั้น ผู้ซึ่งยึดถือและสวดท่อง  นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว  ไม่ว่าจะพบกับภาวะเศรษฐกิจอย่างไร ก็สามารถพบกับชัยชนะได้ อย่างแน่นอน

edit @ 21 Aug 2009 15:06:43 by [ANA]*

edit @ 21 Aug 2009 15:22:32 by [ANA]*

สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย หรือ โซคา งักไก ไทยแลนด์ (Soka Gakki Thailand)

เป็นองค์กรพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความสุขของมวลมนุษย์ โดยสมาชิกชาวไทยผู้ยึดถือศรัทธาในพระนิชิเร็นไดโชนิน  อันเป็นพุทธศาสนามหายานที่ยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งพระศากยมุนีพุทธได้ประกาศสอนไว้เป็นพื้นฐาน โดยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakki Internation-SGI) ที่มีอยู่ 192 ประเทศเขตแคว้น

เป้าหมายการปฏิบัติของสมาชิก คือ เพียรพยายามที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตตัวเองและผู้อื่น โดยนำเอาศักยภาพที่สูงส่งในชีวิตของแต่ละบุคคลให้ปรากฎออกมา ด้วยการปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน จนสามารถ "ปฏิวัติชีวิตมนุษย์" ของตนเองได้ กิจกรรมของสมาคมฯ คือ การส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม สันติภาพ และการศึกษา

การเผยแพร่พระพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 โดยถือเอาวันที่ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโซคา ท่านที่ 3 มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 เป็นวันเริ่มต้น "การเผยแพร่ธรรมในประเทศไทย"

สมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย มีอยู่ในทุกๆ จังหวัดของประเทศ ทั้งในเมือง และชนบทที่ห่างไกล การปฏิบัติภารกิจของสมาชิก จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ฝ่ายยุวชนชาย ฝ่ายยุวชนหญิง โดยแต่ละฝ่ายจะจัดประชุมสนทนาธรรม ศึกษาธรรม และแนะนำธรรมให้กับผู้อื่น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จัดเจนในการที่จะเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดแก่โลกนี้

สมาคมฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี เริ่มต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกของเพื่อนสมาชิกกับการสร้างสันติสุขให้เกิดแก่ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ ร่วมไปถึงทั่วโลกในที่สุด บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม

 

http://www.sgt.or.th/