สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย หรือ โซคา งักไก ไทยแลนด์ (Soka Gakki Thailand)

เป็นองค์กรพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความสุขของมวลมนุษย์ โดยสมาชิกชาวไทยผู้ยึดถือศรัทธาในพระนิชิเร็นไดโชนิน  อันเป็นพุทธศาสนามหายานที่ยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งพระศากยมุนีพุทธได้ประกาศสอนไว้เป็นพื้นฐาน โดยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือ เอสจีไอ (Soka Gakki Internation-SGI) ที่มีอยู่ 192 ประเทศเขตแคว้น

เป้าหมายการปฏิบัติของสมาชิก คือ เพียรพยายามที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตตัวเองและผู้อื่น โดยนำเอาศักยภาพที่สูงส่งในชีวิตของแต่ละบุคคลให้ปรากฎออกมา ด้วยการปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน จนสามารถ "ปฏิวัติชีวิตมนุษย์" ของตนเองได้ กิจกรรมของสมาคมฯ คือ การส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม สันติภาพ และการศึกษา

การเผยแพร่พระพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 โดยถือเอาวันที่ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโซคา ท่านที่ 3 มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 เป็นวันเริ่มต้น "การเผยแพร่ธรรมในประเทศไทย"

สมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย มีอยู่ในทุกๆ จังหวัดของประเทศ ทั้งในเมือง และชนบทที่ห่างไกล การปฏิบัติภารกิจของสมาชิก จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ฝ่ายยุวชนชาย ฝ่ายยุวชนหญิง โดยแต่ละฝ่ายจะจัดประชุมสนทนาธรรม ศึกษาธรรม และแนะนำธรรมให้กับผู้อื่น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จัดเจนในการที่จะเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดแก่โลกนี้

สมาคมฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี เริ่มต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกของเพื่อนสมาชิกกับการสร้างสันติสุขให้เกิดแก่ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ ร่วมไปถึงทั่วโลกในที่สุด บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม

 

http://www.sgt.or.th/

Comment

Comment:

Tweet

ดีคร๊า

#5 By ข้าวเปล่า (118.174.5.132) on 2010-01-28 16:56

#4 By (61.7.175.232) on 2009-12-22 08:45

#2 By (124.121.149.97) on 2009-09-14 07:53

#3 By (124.121.149.97) on 2009-09-14 07:53

แตผู้นำชอบทะเลาะกัน sad smile

#1 By j1 (58.9.46.45) on 2009-08-23 14:08